اطمینان از قطعات اصیل و ایرانی

در بازه زمانی زندگی می کنیم که نه چندان پول اضافی داریم که صرف هزینه دوباره کاری کنیم و نه آنچنان وقت اضافی که بخواهیم صرف امور دوباره کاری و وقت گیر کنیم پس جویای قطعات اصلی هستیم تا ما را فارق کند از تمامی کنش های عصبی;حال چه عالی می شود این تنها هزینه اولیه ما صرف محصولاتی شود که توسط نیروهای کارآمد و شرکت های توانمند داخلی تهیه شده است تا مصرف کننده هم در چرخه ی سالم "ساخت ایران" سهیم بوده باشد.

مهر امحا خود را مقید کرده است تا راه رسیدن مصرف کننده نهایی را به چرخه ی سالم "ساخت ایران" کوتاه کند تا همگی به قطعات اصل ایرانی دسترسی داشته باشیم و این را اصل کاری خود قرار داده است.